2.5.1).- QUADRILÀTERS

Answer
Solution

Paral·lelogram conegudes les diagonals i un angle.

d

D

75º