PROPORCIONALITAT 02

Answer
Solution

PROPORCIONALITAT 02

Homotècia. Construcció d'una figura semblant.

}}}}}

O

A

B

C

D

Construiu la figura semblant a la donada amb una raó d'homotècia de 5/3 i centre en O.