U3_ IGUALTAT_SEMBLANÇA I EQUIVALÈNCIA

Answer
Solution

3. Dibuixa un triangle ABC rectangle en A els catets del qual mesuren 4 i 5 centímetres. Troba'n el simètric amb cada un d'aquests centres: a) El vèrtex A. b) El vèrtex B.