Oval per representar una circumferéncia en axonometria.

Answer
Solution

Construcció d"una el·lipse coneixent-ne el quadrilàter que la conté.

Costats del quadrilàter 120 graus, 60 graus, 120 graus, 60 graus.