Canvi de pla horitzontal

Answer
Solution

Apliqueu un canvi de pla horitzontal a la figura per tal que la nova projecció del punt A sigui A', dibuixeu les arestes vistes i ocultes considerant el sòlid opac.

}

A'

A

A1

Comments (0)

Sign in to comment