Selectivitat 2002, sistema dièdric

Answer
Solution

a) Determineu en projecció horitzontal i vertical l'octògon regular que té el segment horitzontal ab-a'b' com un dels costats i el

punt c-c' com un dels vèrtex del costat paral·lel al costat ab-a'b'. (1'5 punts)

b) Dibuixeu les projeccions horitzontal i vertical d'un prisma reste de manera que la base inferior sigui l'octògon, la base situada per sobre, disti 5cm d'aquest pla. (1,5 punts)

c) Determineu gràficament la visibilitat del conjunt. (1 punt )

}}}}}

a

b

c

b'

a'