Exercici de triangles, coneixent-ne costat a i suma de c+b

Answer
Solution

Dibuixar un triangle rectangle coneixent-ne un costat i la suma del altres dos.

costat a=60mm i la suma dels costats b+c = 80mm.

a=60mm

b

c

90º

b+c=80mm