Axonometria #3 DIN-5

Resolució
Solució

Interpreta el sòlid representat en planta, alçat i perfil, i situant el punt p-p' en la posició P del paper, dibuixa l'axonometria amb la terna proposada (dimètrica ortogonal normalitzada DIN-5) a escala doble (mesurant en les direccions dels eixos axonomètrics.

}

x

y

p'

p

planta

alçat

perfil

1,5a

a

a

z (1)

x (1)

y (1/2)

P