UD7_Fitxa 8_ex6

Resolució
Solució

UD7_Fitxa 8_ex5

Exercici 6. Pertinences. Punt que pertany a una recta. Dibuixa una recta S horitzontal que interseccioni amb la recta R a una cota de 2 cm. Indica el punt d’intersecció.

r'

r