Circumferència tangent a una altra, que passi per un punt exterior, coneixent-ne el radi:

Resolución
Solución

Circumferència tangent a una altra, que passi per un punt exterior, coneixent-ne el radi:


Radi=55mm

}

r=30mm

P

0