Traça les circunferencies tangents a una recta rque passen per dos punts P i Q.

Resolución
Solución

Traça les circunferencies tangents a una recta r

que passen per dos punts P i Q.

}}

P

Q