Método Xeneral partindo do lado.

Resolución
Solución

Método xeral para a construcción de polígonos regulares dado o lado. Nove lados

B

A