Construcció triangle rectangle amb hipotenusa i diferencia entre catets

Answer
Solution

Construcció d'un triangle rectangle coneixen la hipotenusa i la diferència dels catets.


Hipotenusa a=85mm

Direfència entre catets b-c= 35mm

a=85mm

c

b