Exercici de triangles, 28

Answer
Solution

Representa la figura següent:


C=Circumcentre del triangle BDF amb radi: 35mm

O=Ortocèntre del triangle EFG i està separat de la base EF 25mm

AB=80 mm

ha=50 mm

DE=40mm

DEF=30º

ma=85 mm

mb=50 mm
}}

C

A

B

D

E

F

G

ma

ha

mb

a

2a

O