Exercici de tangents

Answer
Solution

Representa la figura marcan els punts de tangencia i els

centres de les circumferències. Unitats en mil·límetres.

}

T

80

30

35

45

20

20