Representa la secció

del pla amb el cub.

Marca la intersecció

amb el alçat i la planta

i la veritable magnitud.

75º

45º

10

P

P'

50mm

30º