Ombres 01

A partir de les projeccions dièdriques donades representeu:

- L'axonometria isomètrica corresponent

- Les ombres del conjunt respectant la direcció de la il·luminació facilitada

ALÇAT

PLANTA