00000

Un romboide té els costats

iguals i paral·lels dos a dos

Té dues diagonals diferents

que en tallar-se no formen

un angle de 90º.

Un trapezi isòsceles és un

quadrilàter que té dos costats

paral·lels i els seus angles iguals

dos a dos. Té dues diagonals

iguals

A

B

C

D

Un trapezi rectangle és un qua-

drilàter que té dos costats pa-

ral·lels i dos angles rectes i uns

altres dos desiguals. Les diago-

nals són desiguals.

Emprarem l'arc capaç de 120º

per poder crear l'angle al punt C

A

B

C

D

A

B

C

D

1) Dibuixeu un romboide del qual coneixem els costats de 50 mm i 35 mm i la distància entre els costats menors de 45 mm


2) Dibuixeu un trapezi isòsceles coneixent-ne la base major de 50 mm, l'altura de 37 mm i la diagonal de 55 mm


3) Dibuixeu un trapezi rectangle coneixent-ne la base gran de 50 mm, el costat adjacent perpendicular de 33 mm i l'angle de 120º.

0/1

QUADRILATERS 2

Comentarios (0)

Inicia sesión para añadir tu comentario